Điều Khoản Và Điều Kiện

Điều kiện và điều khoản

Chào mừng đến với website của chúng tôi. Nếu bạn tiếp tục duyệt và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sử dụng sau cùng với chính sách bảo mật của chúng tôi điều chỉnh mối quan hệ của Chillwithmindiabair.com với bạn liên quan đến trang web này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của các điều khoản và điều kiện này, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.

Việc sử dụng trang web này tuân theo các điều khoản sử dụng sau:

Nội dung của các trang của trang web này chỉ dành cho thông tin chung của bạn và chỉ sử dụng. Nó có thể thay đổi mà không cần thông báo.

Chúng tôi cũng không phải bất kỳ bên thứ ba nào cung cấp bất kỳ bảo hành hoặc bảo đảm nào về tính chính xác, kịp thời, hiệu suất, tính đầy đủ hoặc tính phù hợp của thông tin và tài liệu được tìm thấy hoặc cung cấp trên trang web này cho bất kỳ mục đích cụ thể nào. Bạn thừa nhận rằng thông tin và tài liệu đó có thể chứa các lỗi không chính xác hoặc sai sót và chúng tôi loại trừ hoàn toàn trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ sự không chính xác hoặc sai sót nào đến mức tối đa được luật pháp cho phép.

Việc bạn sử dụng bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào trên trang web này hoàn toàn chịu rủi ro của bạn, mà chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý. Nó sẽ là trách nhiệm của riêng bạn để đảm bảo rằng bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin nào có sẵn thông qua trang web này đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn.

Trang web này chứa tài liệu được sở hữu hoặc cấp phép cho chúng tôi. Tài liệu này bao gồm: nội dung, thiết kế, bố cục, giao diện, hình thức và đồ họa. Việc sao chép bị cấm khác với thông báo bản quyền, là một phần của các điều khoản và điều kiện này.

Việc sử dụng trái phép trang web này có thể làm phát sinh một yêu cầu bồi thường thiệt hại hoặc là một hành vi phạm tội hình sự.

Đôi khi, trang web Chillwithmindiabair.com cũng có thể bao gồm các liên kết đến các trang web khác. Các liên kết này được cung cấp để thuận tiện cho bạn để cung cấp thêm thông tin. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của (các) trang web được liên kết.

Việc bạn sử dụng trang web này và bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng trang web đó đều phải tuân thủ các quy định của luật pháp.